Home > ALUMNI&SUPPORTERS > Institutions and Members of the Second Alumni Council of FJUT

Institutions and Members of the Second Alumni Council of FJUT

Honorary Chairman:YOU Dexin, ZHEN Daiyu, LIN Youkun, CHEN Yijian, LI Huiqin, YE Huilin, WU Renhua

Chairman:JIANG Xinhua

Senior Vice Chairman:ZHANG Jianxun

Vice Chairman:(17)LI Yongcang, YAN Xinglong, KE Ruiqing, ZHANG Jianxun, LIN Guoqiang, CHEN Wenzhe

(Following are in the order of the number of strokes in the surnames of the Chinese character)

YE Zhaoxiong, LIU Gefei, XU Zhenchang, WU Hongping, ZHANG Jianxing, XIAO Guang, ZHOU Xiang, LIN Shangcheng, ZHENG Xiong, HUANG Shuimu, TAN Peigen

Secretary General:ZHOU Xiang

Vice Secretary General:DING Zhiming, WANG Zhijun, WANG Yan, LIU Jinming, SU Qifeng, QIU Rongshui, GUO Baoming, HUANG Feiyuan, HUANG Yongti, XIE Hongkun, BAO Wenfu

Executive Member of the Council:(101 In the order of the number of strokes in the surnamesof the Chinese character)

DING Zhiming, FANG Qingming, FANG Yimei, WANG Zhijun, WANG Yan, WANG Jian, WANG Qianting, and other members

Member of the Council:( 233 In the order of the number of strokes in the surnamesof the Chinese character)

DING Zhiming, FANG Qingming, FANG Yimei, WANG Youxin, WANG Zhijun, WANG Zhigang, WANG Yan, WANG Jinshu, WANG Jian, WANG Qianting, and other members

Tel: +86-591-22863025 Fax: +86-591-22863018

Address: No3 Xueyuan Road, University Town, Minhou, Fuzhou City, Fujian Province, China

Fujian University of Technology

2011 by Fujian University of Technology