ALUMNI

Honorary Chairman:YOU Dexin, ZHEN Daiyu, LIN Youkun, CHEN Yijian, LI Huiqin, YE Huilin, WU Renhua

Chairman:JIANG Xinhua

Senior Vice Chairman:ZHANG Jianxun

Vice Chairman:(17)LI Yongcang, YAN Xinglong, KE Ruiqing, ZHANG Jianxun, LIN Guoqiang, CHEN Wenzhe

(Following are intheorderofthenumberofstrokesinthesurnamesof the Chinese character)

YE Zhaoxiong, LIU Gefei, XU Zhenchang, WU Hongping, ZHANG Jianxing, XIAO Guang, ZHOU Xiang, LIN Shangcheng, ZHENG Xiong, HUANG Shuimu, TAN Peigen

Secretary General:ZHOU Xiang

Vice Secretary General:DING Zhiming, WANG Zhijun, WANG Yan, LIU Jinming, SU Qifeng, QIU Rongshui, GUO Baoming, HUANG Feiyuan, HUANG Yongti, XIE Hongkun, BAO Wenfu

Executive Member of the Council:(101Intheorderofthenumberofstrokesinthesurnamesof the Chinese character)

DING Zhiming, FANG Qingming, FANG Yimei, WANG Zhijun, WANG Yan, WANG Jian, WANG Qianting, and other members

MemberoftheCouncil:( 233Intheorderofthenumberofstrokesinthesurnamesof the Chinese character)

DING Zhiming, FANG Qingming, FANG Yimei, WANG Youxin, WANG Zhijun, WANG Zhigang, WANG Yan, WANG Jinshu, WANG Jian, WANG Qianting, and other members